Comença el tram 1 del pla de reobertura a Catalunya: Què es pot fer a partir d’avui?

terraza alaska 2

El tram 1 del pla de desescalada per flexibilitzar les mesures per frenar la Covid-19 a Catalunya entra en vigor avui dillunsi amb ellaArriben novetats com la reobertura de la restauració, els equipaments esportius i la cultura. El pla que s’ha plantejat tindrà una durada de 2 mesos i s’ha dividit en trams de 15 dies cadascun. En aquest període de temps es valorarà si s’avança a la següent fase o es fa una revisió de les restriccions.

Confinament nocturn

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22 i les 6 hores.

 Excepcions a la mobilitat:

 • Assistència sanitària d’urgència.
 • Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència, sempre que sigui a la farmàcia més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
 • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
 • Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
 • Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
 • Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
 • Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals permeses i recollida a l’establiment en els serveis de restauració d’acord amb els horaris de tancament establerts.
 • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
 • Cura d’animals de companyia pel temps imprescindible, amb desplaçament individual proper al domicili, entre les 4 i les 6 hores.
 • Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

Horari màxim d’obertura al públic:

 • Serveis i comerç minorista: a les 21 hores.
 • Restauració: tancament de la restauració per a consum a l’establiment a les 21.30 hores, servei de recollida per emportar a les 22 hores i servei de lliurament a domicili a les 23 hores.
 • Activitats culturals que estiguin permeses, a les 22 hores.
 • Els comerços d’aliments i altres productes essencials no estan afectats per les restriccions horàries i el seu horari d’obertura és l’habitual d’acord amb la normativa que limita els horaris de les botigues.
 • Les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres, els establiments de menys de 300 m2 de superfície de venda, i tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 21 i les 6 hores.
 • La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa…)  que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

 

Mobilitat

Confinament perimetral de tot Catalunya: queda restringida l’entrada i la sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments justificats adequadament:

– Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
– Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
– Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.
– Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
– Assistència i cura de menors, persones grans, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.
– Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
– Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
– Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
– Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
– A causa de força major o situació de necessitat.
– Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, acreditada degudament.

 • Cap de setmana: confinament municipal. De divendres a les 06.00 h a dilluns a les 06.00 h, excepte la mobilitat essencial indicada abans i:

– Activitats esportives i físiques amb grups de 6 persones com a màxim a l’aire lliure entre municipis limítrofs
– Permisos i visites penitenciaris
– Custòdia compartida

 • Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)

Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa…) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

Reunions i trobades (familiars i de caràcter social)

 • Es recomana limitar les sortides del domicili en la mesura del possible.
 • Es recomanen els desplaçaments basats en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”.
 • Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”.
 • La “bombolla ampliada” fa referència al grup de persones de la “bombolla de convivència” més un altre grup o grups acotats de persones, sempre les mateixes, i amb les quals es pot relacionar la “bombolla de convivència” amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha de ser el més estable possible.
 • No es consideren incloses en aquesta prohibició, sempre que compleixin les indicacions de seguretat aprovades pel PROCICAT:

– Les activitats laborals
– Les activitats docents de caràcter reglat (incloses les universitàries)
– les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres
– Els mitjans de transport públic
– Les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts)
– Les activitats extraescolars permeses
– Les activitats culturals permeses

 • Es prohibeix consumir aliments i begudes a les trobades o reunions als espais públics, excepte a les sortides escolars i en l’àmbit de la intervenció socioeducativa.

Activitat comercial

 • Obertura al 30% de l’aforament sense limitació de superfície a 800 m2
 • Centres comercials: tancats, excepte comerç essencial (alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica i centres de veterinària) i també els equipaments culturals i esportius que es trobin a dins i els locals comercials que tinguin accés directe des de la via pública.
 • Es permet l’obertura de les empreses que ofereixen serveis que impliquin contacte personal, sempre que es concertin en cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de prestar-los disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques.
 • Se suspenen les fires comercials
 • Horaris de tancament del comerç: màxim a les 21 hores, excepte el menjar per emportar fins a les 22 hores i el menjar a domicili fins a les 23 hores.
 • L’hora de tancament del comerç d’alimentació i altres productes essencials és fins a les 22 hores com a màxim.

Activitats d’hoteleria i restauració

 • Obertura de bars, restaurants i hotels, es permet el consum:
  • De les 6 a les 21.30 h com a màxim
  • Sempre a la taula
  • Màxim grups de 4 persones per taula, o bombolles de convivència (sense límit)
  • Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules diferents
  • Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència
  • Interior: 30% de l’aforament i garantia de ventilació
  • Terrasses sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra
 • Servei de recollida per emportar fins les 22 hores i servei de lliurament a domicili fins les 23 hores.

Activitats culturals, d’espectacles públics i recreatives

 • Cinemes, teatres, auditoris, sales de concerts i similars: obertura amb un aforament d’un 50% i un màxim de 500 persones.
  • Totes les activitats culturals han de ser amb públic assegut.
  • Es permet l’obertura de sales de concert sense servei de bar.
  • Es permet l’obertura de restaurants musicals, cafès teatre i cafès concert amb les mateixes condicions que la restauració.
  • Biblioteques, arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts visuals: romanen oberts limitant l’aforament al 50%.
  • Tancament a les 22 h. Es permet el retorn posterior a les 22 h.
  • Convencions, congressos, festes majors: resten suspesos.
  • Parcs i fires d’atracció: se suspèn l’obertura al públic, incloent-hi tot tipus d’estructures no permanents desmuntables.
  • Establiments d’activitats lúdiques infantils en espais tancats: se’n prohibeix l’obertura.
  • Parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden estar oberts fins a les 20 hores.
  • Salons de jocs, casinos i sales de bingo se suspèn l’obertura d’activitats.

Cerimònies civils, religioses i culte

 • Els actes i cerimònies civils o religiosos, inclosos casaments, culte i cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament.

Activitat física i esportiva

 • En grup (màxim 6) entre municipis limítrofs en període de confinament municipal de les 6 h del divendres a les 6 h del dilluns (fins ara, individual)
 • Represa dels entrenaments de les activitats federatives i esport escolar
 • Obertura d’instal·lacions i equipaments esportius sempre amb control d’accés, sense ús de vestidors excepte piscines, i
  • al 50% d’aforament a l’aire lliure
  • al 30% en espais tancats amb garantia de ventilació

No es permet l’ús d’instal·lacions i equipaments esportius no supervisats.

 • Es permet l’admissió fins a les 21 h i l’ús més enllà d’aquesta hora sempre que no s’incompleixi el confinament nocturn.
 • Les limitacions no afecten ni els equipaments de tecnificació ni les lligues professionals (nacionals, internacionals)

Activitat educativa

 • Es mantenen les activitats docents, i les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar
 • Es manté l’activitat presencial als centres docents, d’ensenyament de règim especial reglats, d’educació d’adults i escoles oficials d’idiomes.
 • Batxillerat i cicles formatius: reducció de l’assistència presencial. Desenvolupar totes aquelles activitats que es puguin de forma telemàtica.
 • En l’àmbit de les universitats catalanes, tota la docència ha de ser virtual i només es mantindran com a excepció les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció.
 • Activitats extraescolars presencials fora de l’horari lectiu habitual, dins o fora del centre educatiu, amb un propòsit educatiu o formatiu, fins a 6 alumnes per aula com a màxim.
 • Ensenyaments no reglats impartits pels centres autoritzats de música i dansa: fins a 6 alumnes per aula com a màxim.
 • Lleure educatiu: a l’aire lliure no hi ha límit de persones i en espais interiors, en grups de 6.
  • Als equipaments com centres cívics i altres de caràcter comunitari (tallers, xerrades, cursos o altres de similars) se suspenen les activitats presencials, llevat que es facin per mitjans telemàtics. Resten exclosos d’aquesta suspensió els programes i activitats d’intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d’intervenció social i personal permeses, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

Activitats laborals i professionals

 • Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral
  • Implementar el treball a distància o teletreball llevat quan és impossible desenvolupar l’activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho.
  • Si no és possible el teletreball, cal establir horaris d’entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similar, per evitar hores punta.
  • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.
  • S’han d’adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.
  • Suspesos congressos, convencions, fires i tota aquella activitat assimilable

Ús del transport públic

 • El transport públic ha de mantenir l’oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Només es poden produir reduccions en horari nocturn. L’oferta d’hora punta s’ha de mantenir entre les 6.00 i les 9.00 hores del matí dels dies laborables.
 • L’ús de mascareta és obligatori.
 • Ocupació de taxis i VTC fins a 9 places de capacitat, limitada a un màxim de 6 persones, inclòs el conductor, i sense poder ocupar la plaça del costat del conductor. Per tant, en vehicles de 5 places inclòs el conductor, l’ocupació màxima és de 4 persones inclòs el conductor, i per a vehicles de 7 places fins a 9, màxim 6 persones inclòs el conductor.

Activitats de lleure nocturn

 • Resta suspesa l’obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut, establiments d’activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.
  • Resten suspeses també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments especificats a l’apartat anterior.

Consum de tabac i alcohol a la via pública

 • Es prohibeix, per raons de salut pública, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d’espais oberts al públic. Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència.
 • No es pot fumar a la via pública ni en espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d’almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, en l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, catximbes o assimilats.

Redacció


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nosaltres

Cerdanyola al dia és una publicació on trobareu tota la informació que necessiteu al respecte d’activitats i esdeveniments que es desenvolupin a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.


C/ de Sant Martí, 81, 08290 Cerdanyola del Vallès

Contactar

936 91 68 76Últimes notíciesNewsletterNecessites ajuda?